Mezinárodní spolupráce

Důležitou součástí práce NSC je získávání příkladů dobré praxe v organizaci a poskytování programů časného záchytu onemocnění ze zahraničí, a naopak sdílení zkušeností s koordinací českých programů. NSC se účastní mezinárodních projektů a zároveň se zapojuje i do dlouhodobých iniciativ mezinárodních organizací a expertních sítí, jejímž výsledkem jsou i datové zdroje, které lze využít pro mezinárodní srovnávání strategií a výsledků.

Mezinárodní projekty

PRAISE-U (screening karcinomu prostaty)

Cílem projektu PRAISE-U  je snížit nemocnost a úmrtnost na rakovinu prostaty v členských státech EU prostřednictvím promyšleného individualizovaného časného záchytu. Projekt se snaží podpořit včasné odhalení a diagnostiku rakoviny prostaty prostřednictvím individuálně přizpůsobených a na riziku založených screeningových postupů. NSC se podílí na aktivitě zaměřené na tvorbu indikátorů kvality a sdílení dat o screeningu rakoviny prostaty.

Další informace

SOLACE (screening karcinomu plic)

SOLACE  se zaměřuje na vývoj, testování a šíření nástrojů, které pomohou překonat zjištěné překážky a konkrétně řešit nerovnosti v zátěži karcinomem plic v různých evropských zemích. Poskytne soubor nástrojů pro individualizované přístupy ke screeningu rakoviny plic na národní nebo regionální úrovni. NSC se podílí na sdílení informací o pilotních projektech screeningu karcinomu plic.

Další informace

PERCH (očkování proti HPV)

Cílem projektu PERCH  je zlepšit systém sběru dat a monitorovaní očkovaní proti HPV (lidskému papilomaviru, který může způsobit rakovinu děložního čípku a další vážná onemocnění) a monitoringu screeningu HPV a dále zlepšit schopnosti členských států plánovat a realizovat očkovací kampaně proti HPV. NSC v rámci projektu pracuje na přizpůsobení monitoringu očkování a screeningu tak, aby bylo možné tyto údaje vzájemně sdílet a podpořit realizací cílených kampaní.

Další informace

Mezinárodní spolupráce

International Cancer Screening Network (Mezinárodní síť pro screening nádorů)

Mezinárodní síť pro screening nádorů (ICSN) sdružuje odborníky, kteří usilují o snížení celosvětové zátěže zhoubnými nádory prostřednictvím programů screeningu rakoviny založených na důkazech. Již více než 15 let se čeští odborníci zapojují do sdílení zkušeností, přípravy společných publikací a účastní se pravidelných konferencí.

Další informace

České předsednictví v Radě EU

Odborníci z NSC se významně podíleli na přípravě českého předsednictví ve druhé polovině roku 2022, spolupořádali několik odborných konferencí (expertní konference k onkologii, konference Prostaforum) a účastnili se pracovních skupin, které vedly k přijetí doporučení Rady EU o screeningu nádorových onemocnění v prosinci 2022.

Další informace

Mezinárodní zdroje dat

Zpráva o stavu provádění programů screeningu zhoubných nádorů v Evropské unii

Komplexní, v pořadí již druhá zpráva o stavu provádění programů screeningu zhoubných nádorů v Evropské unii z roku 2017 odráží rozsah organizace, výkonnost a kvalitu screeningových programů, které v současné době probíhají nebo jsou zaváděny v členských státech. Odborníci z NSC se zapojili do přípravy dat a rovněž do vědeckého výboru této iniciativy.

Další informace

CanScreen5

Cílem projektu Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) Cancer Screening in Five Continents (CanScreen5) je harmonizovaně shromáždit informace o charakteristikách a výkonnosti programů screeningu rakoviny na celém světě a šířit tyto informace pro lepší řízení programů a informovanou tvorbu politik. CanScreen5 aktuálně přebírá údaje o ČR ze Zprávy o stavu provádění programů screeningu zhoubných nádorů v Evropské unii.

Další informace

Eurostat: Preventivní zdravotní služby

Oficiální webová stránka Eurostatu Statistics explained srozumitelným způsobem představuje statistická témata. Články dohromady tvoří encyklopedii evropské statistiky pro každého, doplněnou statistickým slovníčkem objasňujícím všechny používané pojmy a četnými odkazy na další informace a nejnovější údaje a metadata. NSC a ÚZIS jsou součástí Evropského statistického systému a poskytují důležité statistiky, nejen o prevenci a screeningu nádorů.

Další informace

Evropský registr nerovností v oblasti onkologických onemocnění

Evropský registr nerovností v oblasti onkologických onemocnění je stěžejní iniciativou Evropského plánu boje proti rakovině. Poskytuje spolehlivé údaje o prevenci rakoviny a péči o ni, které umožňují identifikovat trendy, rozdíly a nerovnosti mezi členskými státy a regiony. Odborníci z NSC jsou zapojeni do pracovní skupiny pro řízení této iniciativy a sdílejí data a informace o českých programech.

Další informace