Stěžejní projekty

Národní screeningové centrum realizovalo, nebo stále realizuje průřezové projekty, které umožňují budovat personální, metodické, technické a datové zázemí pro realizací stěžejních činností NSC.

Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění

Projekt „Národní koordinační centrum“ si kladl za cíl vybudovat systém podpory programů časného záchytu onemocnění v ČR v celém jejich životním cyklu (plánování, pilotní studie, zavedení programu, monitoring programu, vyhodnocení programu, inovace programu). V rámci projektu vznikla série metodických dokumentů životního cyklu screeningových programů. Projekt byl realizován od února 2017 do prosince 2022 za podpory Operačního programu Zaměstnanost.

Další informace

Datová základna realizace screeningových programů

Projekt „Datová základna realizace screeningových programů“ si kladl za cíl vybudovat systém evaluace screeningových programů v ČR. V rámci projektu vznikla série manuálů indikátorů kvality a evaluačních zpráv screeningových programů. Projekt byl realizován od září 2017 do prosince 2022 za podpory Operačního programu Zaměstnanost.

Další informace

Datové, analytické a informační zázemí pro podporu a zvyšování kvality preventivních programů časného záchytu onemocnění

Projekt „DAIZ“ si klade za cíl vytvořit nové moderní technologické nástroje pro posílení a průběžný monitoring a hodnocení preventivních aktivit a zdravotního stavu populace směřujících ke zvyšování kvality preventivních programů časného záchytu onemocnění. Součástí projektu je i vytvoření informačních materiálů a jejich diseminace s cílem informovat odbornou i laickou veřejnost o efektivních postupech v rámci preventivních programů časného záchytu onemocnění se směřováním ke zvyšování zdravotní gramotnosti občanů. Projekt byl spuštěn v lednu 2023 a plánované ukočení je v červnu 2026.

Další informace

Komplexní informační zázemí pro zvyšování kvality programů screeningu nádorů v rámci Národního screeningového centra

Cílem projektu je intervence do aktivit směřujících ke zvyšování kvality programů screeningu nádorů (zejména již etablovaných programů screeningu karcinomu prsu, kolorekta a děložního hrdla a nových pilotních programů časného záchytu plic a prostaty) prostřednictvím vytvoření a implementace komplexního informačního zázemí, které bude do budoucna aplikovatelné i na nově vznikající screeningové programy.  Projekt byl spuštěn v květnu 2023 a plánované ukončení je v dubnu 2026.