Strategie

Národní screeningové centrum svojí činností naplňuje několik strategií, ke kterým se Česká republika zavázala.

Zdraví 2030

Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030 obsahuje specifický cíl, který se věnuje prevenci nemocí, a to jak primární (předcházení vzniku nemocí), tak i sekundární (časnému záchytu nemocí), zvyšování zdravotní gramotnosti a odpovědnosti občanů za vlastní zdraví. NSC se podílí na plnění následujících dílčích cílů:

  • Posilování časného záchytu nemocí a rizikových faktorů ve všech segmentech péče a zavádění nových programů časného záchytu
  • Rozvoj institucionálního zázemí pro optimalizaci sekundární prevence a zvyšování kvality stávajících populačních screeningových programů

Další informace

Zdraví 2020

Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí – Zdraví 2020 obsahuje akční plán č. 7: Rozvoj programů zdravotního screeningu v ČR. Právě gescí nad tímto akčním plánem byl pověřen ÚZIS ČR, který pro účely naplnění strategických cílů vytvořil funkční jednotku Národní screeningové centrum.

Další informace

NOPL ČR 2030

Národní onkologický plán České republiky do roku 2030 obsahuje specifický cíl Zvýšení efektivity včasného záchytu nádorů, na jehož plnění se NSC významně podílí.

Další informace

Další strategie

NSC se podílí na naplňování dalších strategických dokumentů, mezi které patří např. Národní plán obnovy, jehož součástí je podpora a zvyšování kvality preventivních screeningových programů Eliminace virové hepatitidy typu C mezi uživateli drog v ČR a další.