Zhoubné nádory průdušnice, průdušky a plíce: výzva pro prevenci, screening a organizaci léčebné péče

Rakovina plic může být částečně podmíněna geneticky, ale hlavní příčinou jejího vzniku zůstává kouření. Dle dat ÚZIS ČR se mortalita karcinomu plic v čase stabilizuje, zatímco incidence dlouhodobě mírně roste. Zároveň platí, že většina pacientů s diagnostikovaným karcinomem plic na něj také umírá – v roce 2017 dosahovala nemocnost 62 onemocnění na 100 tisíc osob, zemřelo 52 osob na 100 tisíc. Ročně v ČR na toto onemocnění tedy zemře více než 5 tisíc osob, převážně muži.


Hlavním cílem časného záchytu rakoviny plic je včasná a přesná diagnóza, která povede v kombinaci s vhodnou navazující léčbou ke snížení mortality (úmrtnosti) v důsledku tohoto onemocnění. Časný záchyt onemocnění bude dále spojen s programem odvykání kouření, což by mělo snížit nemocnost a úmrtnost i u dalších chorob. Česká republika je v současné době výrazně zatížena rakovinou plic a většina pacientů má v době diagnózy pokročilé stadium nemoci a nádor již není operovatelný. Důležité je tedy zachycení karcinomu v rané fázi onemocnění, kdy má léčba největší účinek a nádor je operovatelný a bez metastáz v okolních tkáních.

Dle dat ÚZIS ČR se karcinom plic vyskytuje pouze velmi zřídka u osob pod 40 let, výskyt onemocnění prudce roste u osob starších 55 let a opět klesá v nejstarších věkových kategoriích. Na základě výše uvedeného cílí zvažovaný program časného záchytu rakoviny plic na kuřáky (současné či bývalé), jejichž kuřácká minulost čítá alespoň 20 balíčkoroků (1 balíčkorok = krabička cigaret denně po dobu 1 roku) a jsou ve věku 55–75 let. Podmínku kuřáctví splňuje dle rozvah založených na demografických datech a výběrových šetřeních až 500 000 vysoce ohrožených mužů a žen. Vyhledávání rizikových skupin jejich praktickým lékařem, případně pneumologem, plně zapadá do běžné klinické praxe.

Na podkladech velkých zahraničních studií NLST a NELSON, které jsou v oblasti ověřování účinnosti časného záchytu rakoviny plic nejvýznamnější, se jeví jako vhodné screeningové vyšetření k detekci rakoviny plic tzv. low-dose CT (LDCT, technika CT využívající sníženou dávku záření). Vyšetření pomocí CT je v České republice již využíváno a přístroje pro CT patří k běžným vybavením větší části českých nemocnic, čímž je zajištěna dobrá dostupnost vyšetření

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

24. 10. 2019


Zpět