Informace pro širokou veřejnost

Obecné informace o screeningu

Screening představuje organizované programy využívající lékařská vyšetření, které slouží k včasnému vyhledání onemocnění. Včasné odhalení často umožní nalezené onemocnění zcela vyléčit. Screeningové programy jsou tedy určeny zdánlivě zdravým osobám, u kterých již ale může bez jejich vědomí počínat závažné onemocnění.

V současnosti probíhají v České republice programy screeningu rakoviny prsu, děložního hrdla a tlustého střeva a konečníku, které jsou součástí pravidelných preventivních prohlídek u praktického lékaře nebo gynekologa (preventivní prohlídky jsou popsány ve vyhlášce MZ ČR č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách). U novorozenců je většinou v porodnici prováděn novorozenecký laboratorní screening. Nově je od roku 2022 zaveden populační pilotní program rozšiřující novorozenecký laboratorní screening o dvě vzácná dědičná onemocnění, a to o screening spinální muskulární atrofie (dále jen „SMA“) a těžké kombinované imunodeficience (dále jen „SCID“).

Od začátku roku 2022 je spuštěn populační pilotní program časného záchytu karcinomu plic.

Podrobnější informace k jednotlivým screeningovým programům jsou k dispozici na jejich oficiálních portálech.

Screening nádorových onemocnění

Novorozenecký laboratorní screening

Podpora účasti veřejnosti na screeningových programech

Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami v lednu 2014 zahájilo informační kampaně zaměřené na širokou veřejnost s cílem zajistit větší účast na screeningu. Všechny zdravotní pojišťovny zvou své pojištěnce na screeningová vyšetření, kterých se dlouhodobě neúčastní. Na mamografický screening rakoviny prsu jsou zvány ženy ve věku od 45 let do 70 let, v případě screeningu děložního hrdla jsou oslovovány všechny ženy ve věku od 25 let do 70 let a na screening zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku jsou zváni muži i ženy ve věku od 50 let do 70 let.

Národní screeningové centrum

Národní screeningové centrum (NSC) vzniklo za účelem zlepšení řízení a kvality screeningu a prevence vážných onemocnění v České republice.

Díky NSC budou dle aktuálních vědeckých poznatků občanům nabízeny nové nebo vylepšené screeningové nebo preventivní programy.

V současnosti je NSC financováno z prostředků čerpaných z fondů Evropské unie a za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.

Rozvoj screeningových programů probíhá v souladu s aktuálními vědeckými poznatky.

Připravované screeningové programy

V nejbližší době se plánuje praktické ověření významu následujících programů:

  • Zlepšování programu screeningu rakoviny tlustého střeva a konečníku
  • Zlepšování programu screeningu rakoviny děložního hrdla
  • Zvýšení účinnosti adresného zvaní občanů ke screeningům rakoviny tlustého střeva a konečníku, prsu a děložního hrdla
  • Prevence rakoviny prostaty u mužů po onkologických onemocněních
  • Prevence poškození zraku u pacientů s diabetem
  • Prevence osteoporotických zlomenin u osob nad 50 let věku po první prodělané osteoporotické zlomenině
  • Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci
  • Screening předčasného porodu u rizikových bezpříznakových žen
  • Screening kritických vrozených srdečních vad u novorozenců