Národní screeningové centrum

Národní screeningové centrum (NSC) je organizační jednotkou Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) se samostatnou koordinační a řídící strukturou, jehož hlavním cílem je vybudování metodického a personálního zázemí pro zavádění, realizaci a hodnocení screeningových programů v ČR.

Činnost NSC byla zahájena 1. února 2017 jako součást projektu s názvem „Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění“. Vznik NSC byl umožněn díky finanční podpoře z Evropského sociálního fondu.

Posláním Národního screeningového centra je snížení mortality (úmrtnosti) a morbidity (nemocnosti) vážných onemocnění v České republice a zlepšení zdraví obyvatel.

NSC vzniklo pro účely:

  • Vybudování jednotného screeningových programů
  • Vytvoření odborného zázemí implementace a řízení programů časného záchytu onemocnění
  • Rozvoje metodických postupů a ověřování proveditelnosti plošného přenesení vhodných programů do praxe
  • Hodnocení dopadů technologií ve zdravotním screeningu pro podložené zhodnocení jejich přínosů a rizik a nákladové efektivity (tzv. HTA pro screeningy)
  • Zavedení nových screeningových testů zohledňujících výsledky mezinárodního výzkumu
  • Inovace stávajících screeningových programů
  • Hodnocení systému kontroly kvality a výkonnosti, včetně konečných výstupů měřitelných na parametrech cílových populací
  • Zajištění informační kampaně pro cílové skupiny
  • Metodická podpora pro zdravotnické profesionály

Mandát

Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Zaměstnanost vyhlásilo výzvu č. 39, jejíž součástí je aktivita E – realizace screeningových programů a zlepšení jejich dostupnosti nejrizikovějším skupinám. Jedná se o uzavřenou výzvu a ÚZIS ČR je jediným oprávněným žadatelem této výzvy. V rámci této výzvy probíhá realizace několika komplementárních projektů.

V rámci realizace NSC byla na základě příkazu ministra zdravotnictví ze dne 16. 6. 2017 zřízena „Národní rada pro implementaci a řízení programů časného záchytu onemocnění“ (dále jen „Národní rada“). NSC při naplňování strategií prevence vážných onemocnění spolupracuje s Ministerstvem zdravotnictví ČR a odbornou veřejností sdruženou v řídících komisích stávajících screeningových programů, pracovních skupin ustavených ad hoc pro každý jednotlivý pilotní projekt, a panelem expertů zabezpečující odborné zázemí screeningových programů.

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR), organizační složka státu, byl ministrem zdravotnictví ČR pověřen gescí nad Akčním plánem pro rozvoj programů zdravotního screeningu. Akční plány byly dne 20. srpna 2015 předloženy vládě, která je vzala na vědomí usnesením č. 671. Podporu akčním plánům vyslovil i Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na svém 23. jednání dne 2. září 2015 a v souvisejícím unesení č. 99.