Můžeme odhalit vážná onemocnění včas a zlepšit tak život pacientů?

22. a 23. října 2019 proběhla v Praze konference PREVON – Časný záchyt onemocnění, inovace, výzvy a perspektivy v primární péči u dětí a dospělých. Cílem konference byla diskuze nad možnostmi zlepšení stávajících a zavedení nových možností preventivních (screeningových) vyšetření pro včasné odhalení nemocí.


První den konference byl uveden zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, pojišťoven a Senátu ČR zamyšlením nad strategickým směřováním v oblasti prevence a časného záchytu onemocnění.

Fotografie a prezentace z konference naleznete na webových stránkách konference.

Dále byly diskutovány možnosti časného záchytu rakoviny plic v ČR. Důvodem k této diskuzi jsou avizované výsledky nizozemsko-belgické studie NELSON, která ukázala významné snížení úmrtnosti na karcinom plic po screeningovém CT vyšetření u vysoce rizikové populace mužů. Druhý den byl dopolední blok věnovaný aktuálnímu stavu a možnostem dalšího rozvoje novorozeneckého screeningu, a to jak laboratorního (odběr krve z patičky dítěte po narození), tak klinického (např. screening sluchu novorozenců a další). Odpolední blok byl zaměřený na časný záchyt onemocnění u dospělých. Příspěvky byly věnovány novinkám ve screeningu zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku a dále perspektivám v oblasti časného záchytu chronické obstrukční plicní nemoci, kognitivních poruch a možnostem prevence kardiometabolických onemocnění v ordinacích praktických lékařů.

Konference PREVON 2019 navázala na předchozí ročníky, které se konaly v Praze v září 2017 a listopadu 2018. Důležitým cílem těchto konferencí je podpora a propagace prevence nebo časného záchytu vážných onemocnění. Konference se stává platformou pro setkávání zástupců klíčových odborností zapojených do běžících nebo zvažovaných screeningových programů.

Konference PREVON 2019 se koná pod záštitou významných osobností: Adama Vojtěcha, ministra zdravotnictví ČR, Věry Adámkové, předsedkyně Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Lumíra Kantora, předsedy Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR, Štěpána Svačiny, předsedy České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, Martiny Vašákové, předsedkyně Česká pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP, Jany Prausové, předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP, Jiřího Ferdy, předsedy České radiologické společnosti ČLS JEP, Svatopluka Býmy, předsedy Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP a Petra Šonky, předsedy Sdružení praktických lékařů ČR.

V ČR je každoročně diagnostikováno téměř 90 tisíc osob se zhoubným nádorem, přes 27 tisíc osob na nádorová onemocnění každoročně umírá a aktuálně v naší populaci žije téměř 600 tisíc osob se zhoubným nádorem. Zhoubný nádor průdušnice, průdušky a plíce představuje nejčastější příčinu úmrtí mezi zhoubnými nádory v České republice. Ročně na toto onemocnění zemře více než 5 tisíc osob, převážně muži. Většina pacientů s diagnostikovaným karcinomem plic na něj bohužel umírá. To je způsobeno i často pozdním odhalením této nemoci. V současné době není v České republice zaveden systematický program časného záchytu rakoviny plic.

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

24. 10. 2019


Zpět