Národní rada pro implementaci a řízení programů časného záchytu onemocnění

Národní rada pro implementaci a řízení programů časného záchytu onemocnění (dále jen „Národní rada“ nebo „Rada“) byla zřízena příkazem ministra zdravotnictví č. 10/2017 ze dne 16. června 2017 a slouží jako poradní orgán Ministerstva zdravotnictví ČR v oblasti řízení programů časného záchytu onemocnění. Hlavním posláním Národní rady je formulace doporučení ke stanovení optimální strategie k realizaci programů časného záchytu onemocnění v ČR.

Činnost Národní rady

  • Prostřednictvím ustavených pracovních skupin a řídících komisí pro konkrétní programy časného záchytu onemocnění rozvíjí metodické postupy jednotlivých programů a ověřuje jejich proveditelnost v rámci pilotních projektů.
  • Řídí a kontroluje plošné přenesení vhodných programů do praxe a jejich dlouhodobě udržitelné poskytování.
  • Je odpovědná za odborné hodnocení významných inovací v již probíhajících programech časného záchytu onemocnění.
  • Navrhuje k realizaci nové programy časného záchytu onemocnění.

Radě zajišťuje metodickou a administrativní podporu Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, organizační složka státu, který je gestorem Akčního plánu pro rozvoj programů zdravotního screeningu.

Národní rada je složená ze zástupců Ministerstva zdravotnictví ČR, Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky, ÚZIS ČR, plátců zdravotní péče a odborné veřejnosti.

Orgány Národní rady

Předseda Rady

Předsedou Rady je ředitel ÚZIS ČR prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Řídí zasedání Rady a ukládá, kontroluje a hodnotí činnost panelu expertů, řídící komise a pracovních skupin. Předseda rady podepisuje stanoviska, doporučení a další výstupy a materiály Rady.

Tajemník Rady

PhDr. Karel Hejduk (kontakt: karel.hejduk@uzis.cz)

Řídí činnost Rady, navrhuje program zasedání a kontroluje jeho plnění. Zajišťuje realizaci rozhodnutí Rady. Tajemník Rady zastupuje předsedu Rady.

Panel expertů

Připravuje odborná stanoviska k zadaným problémům a otázkám programů časného záchytu onemocnění. Informuje Radu o své činnosti a předkládá Radě návrhy na opatření.

Řídící komise

Připravují a vydávají vlastní usnesení v oblastech týkajících se příslušného programu časného záchytu onemocnění a informují Radu o své činnosti a předkládají Radě návrhy na usnesení či opatření.

Pracovní skupiny

Připravují a vydávají vlastní usnesení v oblastech týkajících se příslušného pilotního projektu časného záchytu onemocnění, nebo ve vztahu ke specifické odborné oblasti, pro kterou byly zřízeny. Informují Radu o své činnosti a předkládají Radě návrhy na opatření.