Cíle projektu

Projekt Datová základna realizace screeningových programů má za cíl vybudovat systém evaluace screeningových programů v České republice tak, aby byl zajištěn jejich maximální pozitivní dopad na zdraví obyvatel a jejich vysoká nákladová efektivita. Vytvoření datové základy přispěje k naplňování dvou klíčových priorit Akčního plánu 7: Rozvoj programů zdravotního screeningu v ČR, konkrétně klíčové priority 3 - Zajistit vysokou kvalitu a bezpečnost screeningových programů a klíčové priority 7 - Posílit podporu screeningových programů pomocí nástrojů eHealth.

Dílčí cíle projektu:

  1. Vybudovat tým, který se bude sběrem, analýzou a interpretací dat stávajících a nově vznikajících screeningových programů zabývat
  2. Sjednotit a doplnit datové zdroje o realizaci screeningových programů a vytvořit nástroje a metodiky pro průběžný monitoring a vyhodnocování programů časného záchytu onemocnění
  3. Ověřit efektivitu, účinnost a ekvitu stávajících čtyř screeningových programů a vytvořit doporučení pro jejich další realizaci