Cílové skupiny

Osoby s nedostatečnými kompetencemi v přístupu ke zdraví

Jedná se o osoby se zdravotním znevýhodněním, které jsou ohrožené vznikem zdravotního handicapu. Jedná se o osoby, které se účastní stávajících screeningových programů. V posledních letech se programu screeningu karcinomu prsu účastní ročně přibližně 700 tisíc žen, screeningu kolorektálního karcinomu přibližně 750 tisíc osob a screeningu karcinomu děložního hrdla přibližně 2,2 milionu žen. Ročně se narodí přes 100 tisíc dětí, kterým je doporučeno podstoupit novorozenecký screening. Organizované screeningové programy tedy už nyní cílí na řádově miliony osob, nové technologie mohou přinést využitelnost dalším ohroženým osobám.

Screeningové programy obecně přináší této cílové skupině včasnou informaci o jejich konkrétním zdravotním stavu, která umožní včasné zahájení léčby či provedení jiných opatření, která povedou k odstranění potenciálních zdravotních bariér pro začlenění těchto občanů do společnosti. Tento projekt rovněž přispěje k identifikaci případných nerovností (dostupnost, kvalita péče) v poskytování tohoto typu preventivní péče a umožní do budoucna tyto nerovnosti odstranit, čímž přispěje k účinnému, efektivnímu a spravedlivému poskytování tohoto typu péče.

Poskytovatelé a zadavatelé zdravotních služeb

Jedná se o poskytovatele zdravotních služeb, kteří jsou v některé fázi zapojeni do stávajících screeningových programů. Do této cílové skupiny spadají i pracovníci krajských a obecních úřadů, kteří působí v oblasti zdravotních služeb. Screeningové programy karcinomu prsu, kolorekta a děložního hrdla jsou zabezpečovány několika stovkami doporučených zdravotnických zařízení ve spolupráci s tisíci poskytovatelů primární péče (všeobecní praktičtí lékaři, praktičtí gynekologové, praktičtí lékaři pro děti a dorost).

Pracovníkům krajských a obecních úřadů, kteří působí v oblasti zdravotních služeb i jednotlivým zařízením, které tyto služby poskytují, projekt poskytne nástroj pro hodnocení efektivity a ekvity screeningových programů a možnosti dalšího vzdělávání zaměřeného na organizaci, monitoring a evaluaci screeningových programů.

Pracovníci služeb v oblasti podpory zdraví a prevence nemocí

Zde se jedná o pracovníky, kteří se podílejí na vzniku a koordinaci screeningových programů (zejména pracovníky jednotlivých pracovních skupin).

Díky reportingovým nástrojům vzniklým v průběhu projektu budou mít pracovníci jasnou zpětnou vazbu týkající se efektivity a ekvity poskytovaných služeb, která jim pomůže služby zefektivnit a lépe zacílit na případné vyloučené skupiny obyvatel.