Klíčové aktivity

Projekt Datová základna je tvořen pěti klíčovými aktivitami.

 • Klíčová aktivita 1 – Odborný tým

  Klíčová aktivita 1 se zaměřuje na sestavení odborného týmu pro hodnocení vědeckých důkazů a analýzy programů časného záchytu onemocnění, který bude zajišťovat analýzu dat a umožní formulovaní politiky programů časného záchytu onemocnění a rutinní doplňování podkladů v podobě validních publikovaných vědeckých důkazů. Odborný tým bude navrhovat a nastavovat sběry dat a analýzy potřebné pro Národní screeningové centrum. Celý tým se bude podílet na vlastní evaluaci probíhajících programů a zajišťovat přípravu a přehledy vědeckých důkazů požadovaných Národní radou.

 • Klíčová aktivita 2 – Data

  Klíčová aktivita 2 povede k vytvoření datové základy pro monitoring a hodnocení programů časného záchytu onemocnění. Má-li MZ ČR programy časného záchytu onemocnění cíleně řídit a garantovat úroveň programů odůvodňující jejich implementaci a úhradu ze zdravotního pojištění, musí mít k dispozici validní data o jejich výkonnosti a kvalitě. V současné době již některá data, která by mohla být použita k vyhodnocení screeningových programů v resortu zdravotnictví jsou, nicméně zdroje nezbytné pro hodnocení jsou nekompletní, roztříštěné a mají i různé správce a různou úroveň využití a využitelnosti. Proto v rámci této aktivity dojde jednak k vytvoření komplexní a jednotné datové základy integrující data z Národního zdravotnického informačního systému (Národní onkologický registr, Národní registr hrazených zdravotních služeb, Národní diabetologický registr apod.) a další datové zdroje jiných správců (databáze screeningu zhoubných nádorů, údaje z novorozeneckého screeningu) a dále budou vytvořeny nové softwarové nástroje pro sběr nových, dosud nesbíraných dat. Nasbíraná data a data integrovaná ze stáváních datových zdrojů poté umožní vytvořit informační systém hodnocení kvality i evaluaci již běžících programů časného záchytu.

 • Klíčová aktivita 3 – Informační systém

  Klíčová aktivita 3 povede k vytvoření jednoduchého a přehledného elektronického nástroje hodnocení získaných dat, průběžného monitoringu a vyhodnocování kvality a efektivity existujících programů časného záchytu onemocnění. Nástroj bude mít podobu elektronického informačního systému pro integrované hodnocení kvality, které bude prováděno srovnávacími analýzami validovaných dat z datového úložiště prostřednictvím předem definovaných indikátorů kvality. Tento nástroj je důležitý nejen pro činnost Národního screeningového centra pro potřeby přijímání rozhodnutí a navrhování opatření, bude přínosný také krajským samosprávám pro řízení poskytování zdravotní péče na lokální úrovni. Pro zajištění maximálního užitku a pro ochranu získaných statistických údajů bude mít elektronický informační systém odlišné přístupové úrovně pro ministerstvo zdravotnictví, samosprávu, poskytovatele zdravotní péče a pro veřejnost.

 • Klíčová aktivita 4 – Evaluace stávajících screeningů

  Klíčová aktivita 4 bude realizována v podobě komplexní evaluace současných programů časného záchytu. Na základě shromážděných dat a s použitím metodických materiálů a informačního systému budou v rámci této klíčové aktivity všechny čtyři současné programy screeningu vyhodnoceny co do jejich efektivity a kvality. Zvláštní důraz bude kladen na vyhodnocení ekvity (pokrytí, vyrovnaná kvalita mezi poskytovateli atd.) tak, aby screeningové programy garantovaly dobrou dostupnost i pro případné vyloučené skupiny. Na základě vyhodnocení bude ve spolupráci s odbornou veřejností a pracovními skupinami pro každý screeningový program vypracována podrobná evaluační zpráva o stavu těchto programů včetně návrhu případných změn a modifikací pro další realizaci těchto programů, která bude předána k posouzení Národní radě pro implementaci a řízení programů časného záchytu onemocnění.

 • Klíčová aktivita 5 – Sebeevaluace projektu

  Cílem této aktivity je zhodnocení účelnosti a účinnosti intervencí při dosahování cílů projektu. Evaluační okruhy jsou následující:

  • Hodnocení věcného pokroku a finanční výkonnosti projektu
  • Hodnocení celkového řízení projektu
  • Hodnocení vazby intervencí projektu k relevantním strategiím
  • Hodnocení ostatních aspektů
  • Hodnocení koordinace mechanismů a procesů mezi projektem a jinými programy/politikami