Cílové skupiny

Osoby s nedostatečnými kompetencemi v přístupu ke zdraví

V tomto případě je cílová skupina definována zejména jako osoby se zdravotním znevýhodněním, které jsou ohrožené vznikem zdravotního handicapu. Jde o osoby, které se účastní pilotního projektu časného záchytu onemocnění.

Této cílové skupině přinese projekt NKC včasnou informaci o jejich konkrétním zdravotním stavu, která umožní včasné zahájení léčby či volbu jiných opatření, které povedou k odstranění potenciálních zdravotních bariér pro začlenění těchto občanů do společnosti. Díky svým edukačním aktivitám projekt napomůže cílové skupině získat informace o možnosti zapojení se do screeningových programů a optimalizaci možností péče o jejich zdravotní stav.

Poskytovatelé a zadavatelé zdravotních služeb

Jde o pracovníky, kteří screeningové programy realizují, nebo o jejich realizaci uvažují – tedy pracovníky zapojených zdravotnických zařízení, a to jak lékařů, tak nelékařského zdravotnického personálu. Podpora této cílové skupiny je realizována prostřednictvím vzdělávacích aktivit (mj. i konference PREVON a EDCD), ve které se budou moci dozvědět klíčové informace o screeningových programech u nás i v zahraničí a inspirovat se pro vlastní možné aktivity v této oblasti. Výstupy projektu se dotknou i dalších tisíců pracovníků ve zdravotnictví (praktičtí lékaři a gynekologové, další zdravotníci realizující jednotlivé programy, např. radiologové, gastroenterologové, cytologové, biochemici apod.), kteří budou mít v realizovaných screeningových programech kvalitní nástroj preventivní péče o své klienty, a budou tak moci lépe zajistit rovný přístup k nabízeným službám.

Pracovníci v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví

Jedná se o pracovníky, kteří se podílejí na vzniku a koordinaci screeningových programů (zejména pracovníky jednotlivých pracovních komisí). Tito pracovníci mají možnost se účastnit vzdělávacích akcí týkajících se různých aspektů životního cyklu screeningových programů.