Časný záchyt familiární hypercholesterolémie

1. 11. 2018 – 31. 12. 2022

Předmětem projektu byl pilotní projekt časného záchytu familiární hypercholesterolémie u novorozenců. Nález FH u nich umožnil zahájit včas režimová opatření a nezbytnou farmakologickou intervenci, která u nich povede k dramatickému snížení rizika předčasných úmrtí a nefatálních kardiovaskulárních ischemických příhod v jejich produktivním věku. Projekt ověřil vhodnost zavedení metody časného záchytu onemocnění FH u novorozenců v České republice.


Podpora: Operační program Zaměstnanost