Garanti a pracovní skupina

Odborný garant projektu

prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA
Urologická klinika Thomayerovy nemocnice a 3. LF UK Praha

 

Pracovní skupina projektu

Na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 10/2017 ze dne 16. června 2017 byla zřízena Národní rada pro implementaci a řízení programů časného záchytu onemocnění (dále jen „Rada“), která pracuje jako poradní orgán Ministerstva zdravotnictví ČR v oblasti řízení programů časného záchytu onemocnění. Za účelem řízení pilotního projektu Program časného záchytu karcinomu prostaty u populace mužů v dispenzární péči po onkologických onemocněních na základě usnesení Rady byla s účinností ke dni 1. 5. 2018 zřízena pracovní skupina.

Předseda pracovní skupiny:

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Členové pracovní skupiny:

doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
prof. MUDr. Jindřich Fínek Ph.D.
MUDr. Michaela Matoušková
doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D.
doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.
MUDr. Jan Schraml, Ph.D.
doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D.

Tajemník pracovní skupiny:

MUDr. Marcela Koudelková