Odborná garance projektu

Odborní garanti projektu

Odbornými garanty projektu jsou:

Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.
Osteocentrum a Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

MUDr. Richard Pikner, Ph.D.
Odbor klinických laboratoří a kostního metabolizmu, Klatovská nemocnice, a.s.

Pracovní skupina projektu

Odbornou záštitu a procesně-výkonné zázemí projektu zajišťuje pracovní skupina projektu, která je výkonným orgánem Národní rady pro implementaci a řízení programů časného záchytu onemocnění zřízené příkazem ministra zdravotnictví č. 10/2017 ze dne 16. června 2017. Hlavním úkolem pracovní skupiny je posuzování a zpracování metodických postupů, provádění pravidelného monitoringu projektu po celou dobu jeho realizace, vyhodnocení pilotního projektu po ukončení realizace projektu a vydávání dalších doporučení a odborných stanovisek.

Seznam členů pracovní skupiny:

Jméno a příjmení

Funkce

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.

Předseda pracovní skupiny projektu
Místopředseda České lékařské společnosti J. E. Purkyně
Předseda výboru Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP
Čestný předseda České společnosti klinické biochemie ČLS JEP

MUDr. Richard Pikner, Ph.D.

Odborný garant projektu
Člen výboru Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP

MUDr. Jan Rosa

Metodik projektu
Člen výboru Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP

prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.

Místopředseda výboru České revmatologické společnosti ČLS JEP
Člen výboru Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP

prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.

Přednosta Ortopedické kliniky FN Olomouc
Předseda výboru České společnost pro ortopedii a traumatologii

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR

Předseda revizní komise výboru Radiologické společnosti ČLS JEP
Člen výboru České společnosti intervenční radiologie ČLS JEP

doc. MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D.

Člen výboru Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP

doc. MUDr. Vít Zikán, Ph.D.

Člen výboru Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP

doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D.

Předseda revizní komise výboru České neurochirurgické společnosti ČLS JEP

MUDr. František Šenk

Člen výboru Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP

MUDr. Pavel Novosad

Vedoucí lékař Osteologické ambulance Zlín ve spol. Mediekos Ambulance, s.r.o.

Mgr. Pavel Němec, Ph.D.

Tajemník pracovní skupiny
Projektový manažer, interní garant projektu