Garanti a pracovní skupina

Odborní garanti projektu

Odbornými garanty projektu jsou:

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.
Osteocentrum a Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

MUDr. Richard Pikner, Ph.D.
Odbor klinických laboratoří a kostního metabolizmu, Klatovská nemocnice, a.s.

Pracovní skupina projektu

Odbornou záštitu a procesně-výkonné zázemí projektu zajišťuje pracovní skupina projektu, která je výkonným orgánem Národní rady pro implementaci a řízení programů časného záchytu onemocnění zřízené příkazem ministra zdravotnictví č. 10/2017 ze dne 16. června 2017. Hlavním úkolem pracovní skupiny je posuzování a zpracování metodických postupů, provádění pravidelného monitoringu projektu po celou dobu jeho realizace, vyhodnocení pilotního projektu po ukončení realizace projektu a vydávání dalších doporučení a odborných stanovisek.

Předseda pracovní skupiny:

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.

Členové pracovní skupiny:

MUDr. Richard Pikner, Ph.D.
MUDr. Jan Rosa
prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
doc. MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D.
doc. MUDr. Vít Zikán, Ph.D.
doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D.
MUDr. František Šenk
MUDr. Pavel Novosad
MUDr. Hana Šustková
 

Tajemník pracovní skupiny:

Mgr. Pavel Němec, Ph.D.