O projektu

„Sekundární prevence osteoporotických zlomenin u osob nad 50 let věku po první prodělané osteoporotické zlomenině“

Screening v lékařství znamená vyšetřování předem definované skupiny lidí za účelem vyhledávání chorob v časných stádiích nemoci, kdy pacient nemá žádné příznaky nebo potíže. Cílem screeningu je rozeznat včas chorobu a předejít rozvoji nemoci či úmrtí.

V České republice byla dne 1. 5. 2018 zahájena realizace pilotního projektu Sekundární prevence osteoporotických zlomenin. Jedná se o národní, prospektivní, multicentrický neintervenční pilotní projekt screeningu osteoporotických zlomenin určený osobám po 50. roce věku, které prodělaly zlomeninu krčku stehenní kosti, zlomeninu obratlů, předloktí či zápěstí. Cílem tohoto screeningu je koordinovaně vyhledávat pacienty, jejichž zlomenina vznikla v důsledku osteoporózy, a včas u nich zahájit léčbu, která by minimalizovala riziko vzniku dalších zlomenin a s nimi souvisejících komplikací.

Screnning v tomto projektu je založen na systému FLS (Fracture Liaison Services), tj. koordinované vyhledávání osteoporotických zlomenin s následným diferenciálně-diagnostickým vyšetřením na osteologickém pracovišti a případnou léčbou.

Do projektu mohou být zapojeni pacienti starší 50 let v zapojených spolupracujících pracovištích, kteří jsou v době probíhání projektu hospitalizováni nebo ambulantně léčeni se suspektní osteoporotickou zlomeninou (typicky zlomeniny předloktí, zápěstí, krčku kosti stehenní a obratlů).

Globálním cílem projektu je realizace pilotního testování screeningu osteoporotických zlomenin, který ověří vhodnost zavedení celorepublikového screeningového programu včasného záchytu sekundárních osteoporotických zlomenin tak, aby byl zajištěn maximální pozitivní dopad na zdraví obyvatel a vysoká nákladová efektivita dané intervence.