Garanti a pracovní skupina

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
Přednosta Interní kliniky 2. LF UK a FN v Motole
Odborný garant projektu

Na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 10/2017 ze dne 16. června 2017 byla zřízena Národní rada pro implementaci a řízení programů časného záchytu onemocnění (dále jen „Rada“), která pracuje jako poradní orgán Ministerstva zdravotnictví ČR v oblasti řízení programů časného záchytu onemocnění. Za účelem řízení pilotního projektu Časný záchyt diabetické retinopatie a makulárního edému u pacientů s diabetem 1. nebo 2. typu na základě usnesení Rady byla s účinností od 1. 3. 2018 zřízena pracovní skupina projektu.

Hlavním úkolem pracovní skupiny je posuzování metodických postupů a průběhu projektu po celou dobu jeho realizace, vyhodnocení pilotního projektu po ukončení realizace projektu a vydávání dalších doporučení a odborných stanovisek. Pracovní skupina projektu zajišťuje odbornou záštitu projektu a je výkonným orgánem Rady.

Seznam členů pracovní skupiny

Jméno a příjmení Funkce
Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA Předseda pracovní skupiny
Člen výboru České diabetologické společnosti ČLS JEP
Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. Členka pracovní skupiny
Členka výboru České diabetologické společnosti ČLS JEP
Doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc. Členka pracovní skupiny
Předsedkyně České oftalmologické společnosti ČLS JEP
Prof. MUDr. Richard Češka, CSc. Člen pracovní skupiny
Předseda výboru České internistické společnosti ČLS JEP
Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA Člen pracovní skupiny
Předseda České lékařské společnosti JEP
Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. Člen pracovní skupiny
Vědecký sekretář Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP
MUDr. Petra Řiháčková, MBA Členka pracovní skupiny
Medicínská manažerka NSC
Mgr. Pavla Všetečková Tajemnice pracovní skupiny
Manažerka pilotního projektu NSC