Garanti a pracovní skupina

Odborní garanti projektu

Odbornými garanty projektu jsou:

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
Přednosta Interní kliniky 2. LF UK a FN v Motole

Pracovní skupina projektu

Na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 10/2017 ze dne 16. června 2017 byla zřízena Národní rada pro implementaci a řízení programů časného záchytu onemocnění (dále jen „Rada“), která pracuje jako poradní orgán Ministerstva zdravotnictví ČR v oblasti řízení programů časného záchytu onemocnění. Za účelem řízení pilotního projektu Časný záchyt diabetické retinopatie a makulárního edému u pacientů s diabetem 1. nebo 2. typu na základě usnesení Rady byla s účinností od 1. 3. 2018 zřízena pracovní skupina projektu.

Hlavním úkolem pracovní skupiny je posuzování metodických postupů a průběhu projektu po celou dobu jeho realizace, vyhodnocení pilotního projektu po ukončení realizace projektu a vydávání dalších doporučení a odborných stanovisek. Pracovní skupina projektu zajišťuje odbornou záštitu projektu a je výkonným orgánem Rady.

Předseda pracovní skupiny:

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Členové pracovní skupiny:

prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc.
prof. MUDr. Richard Češka, CSc.
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.
 

Tajemník pracovní skupiny:

Mgr. Pavla Všetečková