Garanti a pracovní skupina

Odborní garanti projektu

Odbornými garanty projektu jsou:

prof. MUDr. David Cibula, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze.

Pracovní skupina projektu

Na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 10/2017 ze dne 16. června 2017 byla zřízena Národní rada pro implementaci a řízení programů časného záchytu onemocnění (dále jen „Rada“), která pracuje jako poradní orgán Ministerstva zdravotnictví ČR v oblasti řízení programů časného záchytu onemocnění, navrhuje k realizaci nové programy časného záchytu, rozvíjí jejich metodické postupy a ověřuje v rámci pilotních projektů.

Za účelem řízení pilotního projektu Optimalizace programu screeningu karcinomu děložního hrdla zavedením detekce genomu lidského papilomaviru pomocí samoodběrových sad u žen dlouhodobě se neúčastnících stávajícího screeningu byla s účinností ke dni 1. 6. 2018 zřízena pracovní skupina.

Předseda pracovní skupiny:

prof. MUDr. David Cibula, Ph.D., FCMA

Členové pracovní skupiny:

prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.
doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
MUDr. Markéta Trnková
MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Mgr. Peter Vanek
RNDr. Ondřej Májek

Tajemník pracovní skupiny:

PhDr. Karel Hejduk